Algemene voorwaarden voor prestaties van diensten

1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving. Nl de van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van medewerkers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde Cao’s van de NAR en van PC 322 uitzendarbeid.

2. De UZM*s worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de klant en Talentboxx en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.

3. Deze algemene voorwaarden – en in het bijzonder artikel 20 – gelden eveneens zodra de klant een aanvraag toevertrouwt aan Talentboxx en Talentboxx kandidaten voorstelt aan de klant.

4. Overeenkolmstig de CAO 38 quater van 14/07/1999 mag Talentboxx de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de klant alleen toegelaten om in zijn aanvraag functierelevante criteria te formuleren.

5. De klant verbindt zich toe bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk te communiceren aan Talentboxx. Zonder exhaustief te zijn, is dit zeker aan de orde in volgende gevallen: aangaande de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie; aangaande de verloningsvoorwaarden van het vast personaal, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de klant, evenals de toekenningsmodaliteiten; aangaande de activiteiten, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen; aangaande mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid; aangaande economische werkloosheid, waarbij de klant het uitzendbedrijf voorafgaandelijk en binnen wettelijke termijnen dient te verwittigen; aangaande een eventueel arbeidsongeval; aangaande de werking van Dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de UZM*; aangaande de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de UZM*s; aangaande weerverlet; aangaande de niet hernieuwing van een opdracht. De klant is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet(tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen, laattijdige meldingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de klant.

6. De klant draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid. In het kader van die motieven zorgt hij, in de door de Wet en CAO voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van Uitzendmedewerkers. De klant staat als enige in voor het gebrek aan of foutieve toepassing van motieven, termijnen, toelatingen en meldingen, opgave van het aantal tewerkstellingspogingen bij instroom en het bewijs aan de nood tot flexibiliteit bij opeenvolgende dag contracten indien toegelaten in de zin van de Wet en CAO. De klant dient Talentboxx te vrijwaren voor de aan Talentboxx opgelegde sancties en/of geëiste vergoedingen voor de overtreding van de Wet en/of de CAO.

7. In het kader van uitzendarbeid op grond van instroom, geldt een minimumduur van de overeenkomst uitzendarbeid die gelijkstaat aan de periode van tewerkstellingsgarantie opgelegd aan het uitzendkantoor overeenkomstig de van toepassing zijnde cao’s. Indien de klant voor het einde van deze minimumduur de overeenkomst verbreekt, dan is de klant ertoe gehouden het loon van de UZM* voor de resterende duur te betalen aan Talentboxx.

8. De klant kan geen beroep doen op de diensten van Talentboxx in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de klant Talentboxx hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de UZM*s in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door Talentboxx aan de klant.

9. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de UZM* bij de klant staat, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, de klant in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de klant de UZM*s op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de UZM* op het werk etc.

10. De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het burgerlijk Wetboek berust bij de klant. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de UZM* aan derden berokkende schade. De voorziening van een “clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de klant wordt aanbevolen. Talentboxx is evenmin aansprakelijk voor de schade die de UZM* aan de klant berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de klant. De aansprakelijkheid van Talentboxx is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de UZM* toevertrouwd. M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van Talentboxx nooit ingeroepen worden indien de klant zelf de selectie van de kandidaat-uitzendmedewerkers uitvoert. Talentboxx is ook niet aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de klant aan de UZM* werden toegestaan. Bovendien zal het terugvorderen van kosten, voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor privédoeleinden, maaltijden gebruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen etc. zonder de bemiddeling van Talentboxx gebeuren. Talentboxx is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van zijn uitzendmedewerkers.

11. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de UZM*s recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies (m.i.v. pensioenpremies), maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de klant in vaste dienst zouden genomen worden. Op basis van artikel 5 van deze algemene voorwaarden dient de klant deze loongegevens mee te delen aan Talentboxx. De klant is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de klant.

12. De UZM* geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere medewerkers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en -hygiëne. De UZM* mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals die vermeld worden in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van risico-evaluatie. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997 dient de klant, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de UZM*, aan Talentboxx over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfiche heeft de inlener het advies ingewonnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer. De klant draagt (conform artikel 5, 4° van KB 19/02/1997) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met Talentboxx werd afgesloten.

13. In geval van een arbeidsongeval van een uitzendmedewerker zal de klant, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk Talentboxx verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de klant rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld.

14. De klant is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en (het toezicht op)het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten Bij gebrek hieraan zal de klant de niet-ondertekening niet te nadele van Talentboxx kunnen inroepen en zal Talentboxx de werkelijk door de UZM* verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de klant. De klant is aansprakelijk voor het toezicht op en de controle van het terugsturen van het exemplaar ondertekend door de UZM* binnen de 48uur na het toesturen ervan door Talentboxx.
15. Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de UZM. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door Talentboxx geenszins in de weg zou staan. De gebruiker zal de geldigheid van de handtekening door zijn aangestelde of mandatarissen, niet betwisten. Bij automatische

prestatieverwerking gaat de gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten n de geautomatiseerde verzending.

16. De facturatie gebeurt op basis van: de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze doorgegeven door de klant, met een minimum van de door de klant aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de UZM en indien aan de informatieverplichting voorzien in artikel 5 van deze voorwaarden voldoen werd; bij gebrek aan door de klant ingevulde en ondertekende prestatiestaten gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de uitzendmedewerker verrichte prestaties, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren; in dit kader worden alle door de klant aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, enz. waar de UZM* ook recht op heeft, eveneens beschouwd als prestatie en als dusdanig gefactureerd aan de klant. De coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief: deze coëfficiënt en/of dit tarief worden door Talentboxx eenzijdig verhoogd in geval van stijging van de directe of indirecte patronale lasten evenals van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen; dit tarief wordt eveneens door Talentboxx eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de UZM* ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker. De overige looncomponenten zoals voorzien in artikel 11 van deze voorwaarden; de andere schriftelijke prijsafspraken; verhoogd met de toepasselijke BTW. Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon – en feestdagen, etc.) wordt de UZM* vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker ter zake toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplement en de looncomponenten worden aan de gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de UZM* of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief. De kosten voor DIMONA per gepresteerd uur worden aangerekend aan de klant zonder toepassing van de coëfficiënt.

17. Alle klachten betreffende de facturen moet Talentboxx binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

18. De facturen van Talentboxx zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de klant. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur, wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd met een intrestvoet van 12%. Bovendien zal bij niet betaling van de factuur een maand na de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn bestaande uit: voor de buitengerechtelijke kosten: 15% op het factuurbedrag met een minimum van 125 € voor de gerechtskosten: de kosten omschreven in artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.

19. Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen en alle facturen – ook de niet vervallen facturen – worden onmiddellijk opeisbaar, vanaf de wanbetaling en één enkele factuur bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, in geval van dagvergoedingen van de RSZ of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit van de gebruiker. In zulke gevallen worden alle facturen (zelfs deze die niet vervallen zijn) eveneens van rechtswege opeisbaar. De UZM* is niet gemachtigd facturen te innen.

20. Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft Talentboxx het recht, zonder dat het kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn UZM* onmiddellijk terug te trekken.

21. In geval van voortijdig ontslag: Indien de gebruiker voor het einde van een minimumperiode van 130 gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van Talentboxx, een arbeidsverhouding aangaat met de UZM* voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker per ontslagen UZM* aan Talentboxx, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 35% van het bruto jaarloon van de betrokken UZM* tenzij anders overeengekomen op de opdrachtbevestiging. De minimumperiode is van toepassing op elke UZM* afzonderlijk. Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en Talentboxx dat de schade, geleden door Talentboxx, onder meer gebaseerd is op de kosten die de gebruiker zou moeten besteden voor de prospectie, selectie en screening van een medewerker met dezelfde kwalificaties evenals de gederfde winst, daarmee overeenstemt, onverminderd het recht van Talentboxx om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft. De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de UZM*, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de klant aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van arbeidsverhouding met de UZM* nog geen 130 gepresteerde werkdagen zijn. De klant verbindt zich ertoe Talentboxx op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de UZM* een arbeidsverhouding aan te gaan. Deze vergoeding is ook verschuldigd indien de terbeschikkingstelling van de UZM* dient te worden beëindigd omdat de maximumduur van de uitzendovereenkomst zoals bepaald in de wet of cao’s is bereikt zonder dat de minimumperiode van 130 werkdagen terbeschikkingstelling werd gepresteerd en de gebruiker een arbeidsverhouding met de UZM* aangaat. Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de UZM*: het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de UZM*, het laten ter beschikking stellen van de betreffende UZM* aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor), het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de UZM* of met een derde die hiertoe de UZM* heeft aangeworven, het afsluiten van een opleidingsovereenkomst waarbij de UZM* in het bedrijf van de klant wordt opgeleid (o.a. een IBO overeenkomst), het aangaan van een arbeidsverhouding door de UZM* en een derde, waarbij de klant en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn verbonden of geassocieerde vennootschappen zijn of dezelfde wettig benoemde of feitelijke bestuurders hebben, of op hetzelfde adres zijn gevestigd of een uitbatingszetel hebben. Wordt verstaan onder UZM*: de door Talentboxx geselecteerde UZM* die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de klant; de UZM* die door Talentboxx werd voorgesteld aan de klant. Wordt verstaan onder bruto jaarloon van de UZM*: indien de UZM*reeds heeft gewerkt: het laatst geldende uurloon X het in de sector van de klant geldende gemiddelde aantal uren per week X 4,33 X 13,92. Indien de UZM* nog niet gewerkt heeft: het bij de klant oor de desbetreffende functie geldende loon (met minimum de barema’s van het PC van de gebruiker) X het in de sector van de klant geldende gemiddelde aantal uren per week X 4,33 X 13,92.

22. Bij eenzijdige verbreking van het contract, zonder voortijdige ontslag: op grond van artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zal de gebruiker die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt aan Talentboxx een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die Talentboxx zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125€ per kalenderdag. In geval van niet-naleving door de klant van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of in geval van foutieve inlichtingen door de klant verstrekt bij het sluiten van de overeenkomst, die de nietigheid of de onmogelijkheid tot het uitvoeren van de overeenkomst met zich meebrengen, zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de ontslagvergoeding bepaald in artikel 20 wanneer nog geen 130 gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling zijn verstreken en daarbuiten de som van de facturen die Talentboxx zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125€ per kalenderdag. Talentboxx behoudt zich echter het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat het de omvang van de schade kan bewijzen.

23. De algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk wordt overeengekomen.

24. In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde en Antwerpen bevoegd. De overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgisch recht.

25. In geval van een ernstig arbeidsongeval, dient het omstandig verslag opgesteld worden door de interne preventieadviseur (niveau I of II) of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de klantinlener. Talentboxx bvba als juridische werkgever, is niet bevoegd om dit verslag te stellen (Codex, Titel, f II, hoofdstuk 1, art. 3 en art 12.)

(UZM*= uitzendmedewerker)

Talentboxx bvba | GENTSE BAAN 75b – 9100 SINT-NIKLAAS
BE 0548.867.471 – hello@talentboxx.be